Czy koroner zostanie nowym podmiotem uprawnionym do stwierdzenia zgonu w Polsce? (projekt przepisów)

10 marca 2023 |

W pewnych sytuacjach (jak np. pandemia COVID-19), występuje zwiększona liczba zgonów, potencjalnie wywołanych przez czynniki groźne z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego. Wówczas, pojawia się większe niż standardowo zapotrzebowanie na czynności związane ze stwierdzeniem zgonu i ustaleniem jego przyczyny. Aspekt czasowy odgrywa szczególnie istotną rolę, dlatego dodatkowa grupa osób uprawnionych do stwierdzania zgonu może przyczynić się do usprawnienia działań w tym zakresie.

Z uwagi na liczne trudności wykonawcze i wątpliwości interpretacyjne pojawiające się na gruncie przepisów obowiązującej obecnie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947 z późn. zm.), ustawodawca wyszedł z projektem doprecyzowania ich, a także wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji koronera. Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma na celu uregulowanie na nowo prawa pośmiertnego, obejmującego zagadnienia takie jak m.in.: stwierdzenie, dokumentowanie i rejestracje zgonów, chowanie zmarłych, prawo do grobu i funkcjonowanie cmentarzy.

Problematyka powoływania i funkcjonowania koronera została uregulowana prawnie m.in. w Anglii oraz USA. W Anglii instytucja koronera pojawiła się już w XII wieku i regulowała pracę urzędnika, lekarza medycyny sądowej bądź biegłego sądowego, prowadzącego dochodzenie w sprawie nagłego, niespodziewanego lub przypadkowego zgonu, który nastąpił z przyczyn nienaturalnych, w podejrzanych lub bezprawnych okolicznościach.

Założenia wprowadzenia nowej instytucji do polskiego porządku prawnego

Zgodnie z projektowanymi przepisami, w przypadku powzięcia wątpliwości co do określenia przyczyny zgonu przez inne osoby uprawnione, podmiotem właściwym, a zarazem zobligowanym do stwierdzenia zgonu będzie koroner. Podkreślenia wymaga fakt, że zadania koronera nie będą ograniczać się tylko do stwierdzenia zgonu i ustalenia jego przyczyny.

Wykonywanie czynności przez koronera będzie odbywało się na podstawie umowy zwartej z wojewodą, który po zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny sądowej, wybierze lekarza z listy kandydatów na koronerów, spełniających określone wymagania.

Kto będzie mógł zostać koronerem ?

Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wprowadza instytucję koronera do polskiego ustawodawstwa, przy jednoczesnym wskazaniu warunków, jakie spełnić musi lekarz, aby wojewoda zawarł z nim umowę. Powodem wprowadzenia ww. regulacji jest rozszerzenie profesjonalizacji w zakresie orzekania o śmierci, które wynikać ma z warunków stawianym kandydatom na koronera w projekcie ustawy.

Zgodnie z ww. projektem ustawy koronerem będzie mógł zostać lekarz, który spełni następujące warunki:

1) będzie miał prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będzie miał pełną zdolność do czynności prawnych,

3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4) będzie posiadał:

  • specjalizację z zakresu medycyny sądowej, patomorfologii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, albo
  • co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie lekarza oraz odbył szkolenie w zakładzie medycyny sądowej uczelni medycznej

Lekarz, który spełni wymagania określone w pkt 1–3 powyżej, będący w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny sądowej lub patomorfologii, po ukończeniu drugiego roku szkolenia specjalizacyjnego i uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji, również będzie mógł zostać koronerem.

Nowa instytucja ma usprawnić przede wszystkim planowanie pracy w firmach pogrzebowych, poprzez skrócenie czasu oczekiwania na sporządzenie dokumentów. Z uwagi na konieczność potwierdzenia śmierci przez lekarza, czas na odebranie zmarłego i przygotowanie go do pochówku znacznie się wydłuża. W związku z powyższym, wprowadzenie możliwości stwierdzenia zgonu przez koronera może usprawnić przedsiębiorstwom funeralnym organizację pochówku zmarłego.

Projekt ustawy zakłada, że koroner, nie później niż w czasie 4 godzin od przyjęcia wezwania, obowiązany będzie do dokonania oględzin ciała, wykonania badań pośmiertnych oraz określenia przyczyny zgonu, po wykonaniu czynności obejmujących:

  • zebranie informacji o okolicznościach zdarzenia, w wyniku którego doszło do zgonu lub poprzedzającego zgon, oraz przeprowadzenie badania przedmiotowego z ustaleniem ewentualnych obrażeń ciała;
  • dokonanie ustaleń dotyczących czasu zgonu;
  • ustalenie tożsamości osoby zmarłej i zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi stanu zdrowia w okresie poprzedzającym zgon, jeżeli byłoby to możliwe.

Koroner funkcjonować będzie poza podmiotami leczniczymi, wykonującymi działalność leczniczą stacjonarnie i całodobowo, w zakresie uregulowanym w przepisach Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) i przepisach odrębnych, w których to prawa do stwierdzania zgonu posiadają lekarze. Zgodnie z brzmieniem obowiązującej obecnie ustawy, akt zgonu powinien wystawić lekarz, leczący w ostatniej chorobie zmarłego pacjenta. Odciążenie lekarzy w tym przedmiocie przez wyspecjalizowane do tego podmioty może dodatkowo usprawnić proces ratowania życia i zdrowia ich pacjentów.  

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów wydała w dniu 30 czerwca 2022 r. opinię o ww. projekcie. Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, m.in. wprowadzająca instytucję koronera, ma wejść w życie w czerwcu 2023 r. Proces legislacyjny można śledzić tutaj. Pod tym samym adresem www można też zapoznać się z pełną treścią projektu.

Podsumowanie

Reasumując, koronerem będzie mógł zostać lekarz wyspecjalizowany  do stwierdzania zgonu i ustalenia jego przyczyny.

Wprowadzenie koronera jako nowej instytucji do stwierdzenia zgonu nie tylko odciążyłoby lekarzy ale także przyspieszyłoby ekonomikę pracy zakładów pogrzebowych. Przepisy nie są jeszcze uchwalone, w związku z powyższym, będziemy dla Państwa monitorować proces legislacyjny i informować na bieżąco o jego postępach.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ