Informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym a zatrudnienie w podmiocie leczniczym?

29 września 2023 |

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (dalej także: „Rejestr”) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U.2023.1304 t.j. z dnia 2023.07.07, dalej jako: „ustawa”). Ww. rejestr jest jednym ze środków ochrony, mających służyć realizacji celu, jaki stawia sobie ustawa – tj. przeciwdziałać zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Rejestr składa się 3 osobnych baz, a jego prowadzenie i dostęp do informacji w nim zawartych jest powiązany także z obowiązkami pracodawców w zakresie działalności związanej m.in. z leczeniem osób małoletnich.

Rejestr a obowiązki podmiotów leczniczych?

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym składa się z trzech oddzielnych baz danych:

  • rejestru z dostępem ograniczonym – do którego dostęp jest uzależniony od uprzedniej rejestracji i tym samym posiadania konta;
  • rejestru publicznego –  który jest dostępny dla wszystkich;
  • rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze – podobnie jak rejestr publiczny, jest on dostępny dla wszystkich.

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Rejestru jest Minister Sprawiedliwości. Aktualnie jest on dostępny pod TYM ADRESEM.

Cel ustawy ma zostać zrealizowany m. in. poprzez art. 21 ust. 1, zgodnie z którym przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w:

  • rejestrze z dostępem ograniczonym lub
  • rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Podkreślenia wymaga zatem, iż podmiot leczniczy przed zatrudnieniem danej osoby (niezależnie od tego, czy byłoby to zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, czy nawiązanie współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej lub prowadzonej działalności gospodarczej), która w zakresie swoich obowiązków byłaby dopuszczona do leczenia osób małoletnich, jest zobowiązany otrzymać informacje z ww. rejestrów.

Jak zostało już wskazane powyżej, baza prowadzona przez Państwową Komisję ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu jest dostępna dla wszystkich – bez konieczności rejestracji i posiadania konta.

Natomiast w przypadku rejestru z dostępem ograniczonym, w celu uzyskania informacji z tej bazy, należy:

  • założyć konto użytkownika instytucjonalnego i aktywować je za pomocą linku aktywacyjnego;
  • przesłać zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego – celem aktywacji konta;
  • wygenerować pytanie o daną osobę do systemu rejestru, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Szczegóły w ww. zakresie są wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika.

Konsekwencje prawne

Należy mieć na uwadze, że brak weryfikacji opisanej powyżej kwestii wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnej. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 2 ustawy: „kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę bez uzyskania informacji, o której mowa w art. 21 ust. 1, lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.”.

Ochrona osób małoletnich jest niezwykle istotna. Tym samym należy pozytywnie ocenić stawiany wymóg weryfikacji personelu medycznego przed jego zatrudnieniem, jak i zastrzeżenie odpowiedzialności z tego tytułu jako czynnika wzmacniającego i motywującego do należytego wykonania przedmiotowego obowiązku.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ