„Problematyczny” lokal apteki – czy najem lokalu jest bezpieczny?

10 grudnia 2023 |

Działalność aptek, w tym także ogólnodostępnych, została dość restrykcyjnie uregulowana przez ustawodawcę – począwszy od legalnego łańcucha dystrybucji, przez obowiązek zatrudniania kierownika apteki, po normy dotyczące pomieszczeń. Jednym z kluczowych elementów prowadzenia działalności aptecznej jest posiadanie odpowiedniego lokalu, spełniającego szereg wymogów, do którego władaniem przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny.  

Jak się okazuje, kwestie związane z lokalem apteki, powodują niemałe problemy w praktyce.

Wymogi dotyczące lokalu.

Obowiązujące przepisy prawa przewidują wymogi dla apteki ogólnodostępnej. Część z nich określona została w art. 97 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2301 ze zm.) – i tak:

  • apteka ogólnodostępna może stanowić odrębny budynek lub być usytuowana w obiekcie o innym przeznaczeniu, pod warunkiem wydzielenia od innych lokali obiektu i innej działalności
  • lokal apteki ogólnodostępnej obejmuje powierzchnię podstawową i powierzchnię pomocniczą
  • izba ekspedycyjna wchodząca w skład powierzchni podstawowej musi stwarzać warunki zapewniające dostęp osób niepełnosprawnych
  • powierzchnia podstawowa apteki ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 80 m2
  • dopuszcza się, by w aptekach ogólnodostępnych zlokalizowanych w miejscowościach liczących do 1500 mieszkańców oraz na terenach wiejskich powierzchnia podstawowa była nie mniejsza niż 60 m2
  • w przypadku sporządzania produktu leczniczego homeopatycznego powierzchnia podstawowa apteki w zależności od asortymentu tych produktów musi być odpowiednio zwiększona.

Pozostałe wymogi dla lokalu apteki ogólnodostępnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1737). Przepisy wykonawcze określają także pomieszczenia apteki – w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 69).

Tytuł prawny do lokalu i jego zmiana?

Prowadzenie apteki ogólnodostępnej wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie to ma postać decyzji administracyjnej, wydawanej na wniosek zainteresowanego podmiotu. Jednym z załączników do wniosku jest dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym apteka ma być prowadzona. W doktrynie podkreśla się, że tytuł ten może przybierać różnoraką postać i wyrażać się poprzez różnorodne dokumenty – ustawodawca nie przewiduje w tym zakresie szczegółowych wymogów. W ujęciu formalnym, może to być zarówno (przykładowo) akt notarialny potwierdzający nabycie własności danego lokalu, jak i umowa najmu. Dla uzyskania zezwolenia nie jest więc wymagane legitymowanie się prawem własności lokalu – wystarczające jest posiadanie, nawet zależne, pomieszczeń apteki (np. w ramach stosunku najmu). Istotnym jest jednak wykazanie stosownym dokumentem, że prawo do władania lokalem wnioskodawcy rzeczywiście przysługuje.

Jak potwierdza orzecznictwo:

„Użyte przez ustawodawcę (…) sformułowanie: ‘do wniosku należy dołączyć tytuł prawny do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej’ przesądza o tym, że tytuł ten musi wynikać z konkretnego aktu prawnego, np. decyzji administracyjnej czy umowy cywilnoprawnej.” [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 października 2005 r., sygn. akt: I SA/Wa 1539/04].

W świetle obowiązujących przepisów, zmiana tytułu prawnego do władania lokalem apteki nie powinna skutkować cofnięciem zezwolenia. Skoro bowiem ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie żadnego rozróżnienia, brak jest podstaw prawnych do tego by ewentualne przejście (z zachowaniem ciągłości prawa do władania lokalem po stronie podmiotu prowadzącego aptekę) z jednego tytułu prawnego na inny (np. zbycie lokalu i zawarcie umowy jego najmu) miało podważać uzyskane uprzednio zezwolenie.

Zmiana taka wiąże się jednak z obowiązkiem powiadomienia organu zezwalającego – i to z zachowaniem określonego terminu (14 dni). Obowiązujące normy prawa, jako jeden z wymaganych elementów decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki, przewidują „podstawowe warunki prowadzenia apteki”, w treści których organy zastrzegają powyższe zobowiązanie. Jest to de facto powtórzeniem regulacji art. 37a ustawy Prawo Farmaceutyczne, który dotyczy zezwoleń w ogólności [Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi zezwalającemu wszelkie zmiany danych określone w zezwoleniu.]. Doktryna prawa zaznacza przy tym, że ww. warunki nie mogą być dowolnie ustalane przez WIF i powinny jedynie powielać treść obowiązujących przepisów:

(…) w zezwoleniu na prowadzenie apteki WIF określa podstawowe warunki prowadzenia apteki. Przepis ten nie jest przepisem kompetencyjnym, a tym samym nie uprawnia WIF do nakładania na przedsiębiorcę prowadzącego aptekę dodatkowych obowiązków i warunków ponad te wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy – Prawo farmaceutyczne i aktów wykonawczych do tej ustawy (…). Oznacza to, że rola WIF w tym zakresie powinna ograniczać się do technicznego wpisania do decyzji podstawowych warunków prowadzenia apteki wynikających z przepisów prawa. „Zezwolenie wymienia również podstawowe warunki prowadzenia apteki ogólnodostępnej. Zostały one sprecyzowane w komunikacie GIF z dnia 5 marca 2007 r., w formie listy dodawanej do każdego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2010 r., VI SA/Wa 427/10, CBOSA).”. [por. B. Nowak-Chrząszczyk [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. W. L. Olszewski, Warszawa 2016, art. 102].

Zmiana lokalu a zezwolenie?

Wspomniany już najem lokalu na potrzeby prowadzenia apteki ogólnodostępnej – jakkolwiek formalnie wystarczający dla uzyskania zezwolenia – okazuje się w praktyce rozwiązaniem wysoce ryzykownym.

Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydawana jest bowiem nie tylko na rzecz określonego podmiotu, lecz także – w odniesieniu do konkretnego lokalu. Zgodnie z przepisami, jednym z obowiązkowych elementów decyzji zezwalającej jest bowiem adres prowadzenia apteki.

W świetle powyższego, ewentualna utrata prawa do władania lokalem przez prowadzącego aptekę przedsiębiorcę – np. wskutek rozwiązania umowy najmu lub upływu okresu, na jaki została ona zawarta (dot. umów terminowych) – skutkować będzie brakiem możliwości prowadzenia apteki w ramach zezwolenia uzyskanego dla konkretnego adresu. Zważywszy z kolei na fakt, że przepisy nie przewidują możliwości zmiany decyzji w ww. zakresie, nie jest dopuszczalne „przeniesienie” uzyskanego uprzednio zezwolenia na inny lokal. Oznacza to, że w przypadku zmiany lokalizacji apteki, konieczny będzie wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Rozważając powyższe, pamiętać należy, że choć zezwolenia uzyskane w poprzednim stanie prawnym – tj. przed wejściem w życie nowelizacji istotnie ograniczających dostęp do ww. działalności („apteka dla aptekarza” i normy antykoncentracyjne) – zachowują ważność przez czas w nich oznaczony, to ziszczenie się okoliczności skutkujących koniecznością uzyskania nowego zezwolenia w aktualnej rzeczywistości prawnej może stanowić wyzwanie. Oprócz ograniczeń podmiotowych oraz dopuszczalnej obecnie ilości prowadzonych aptek, pamiętać także należy o możliwych zmianach na rynku aptek i wymogach związanych z odległością od apteki do apteki oraz limitem aptek w stosunku do liczby lokalnej ludności.

Co to oznacza w praktyce?

Prowadzenie apteki ogólnodostępnej oznacza konieczność uzyskania stosownego zezwolenia – to z kolei implikuje obowiązek sprostowania wymogom określonym w przepisach prawa, które dotyczą m.in. lokalu apteki. W ujęciu formalnym prowadzenie apteki ogólnodostępnej w najmowanym lokalu jest dopuszczalne, w praktyce jednak może powodować szereg zagrożeń, z utratą prawa do lokalu i koniecznością uzyskania nowego zezwolenia na czele. Podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne w najętych lokalach powinny zatem podjąć stosowne kroki w celu zabezpieczenia swych interesów związanych z lokalem, w tym w szczególności – trwałości prawa do władania lokalem.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ